Bølger.

Der har været fremsat mange forskellige vurderinger af bølgekraftens fremtid i Danmark. I 1999 kortlagde man bølgeforholdene i den danske del af Nordsøen, og undersøgelsen viste, at bølgerne havde et højere energiindhold, end man havde regnet med tidligere. Undersøgelsen gav samtidig et detaljeret kendskab til de bølgeforhold, som de danske bølgekraftanlæg skal designes til at klare.

Bølgernes energi i den danske del af Nordsøen er beregnet til ca. 30 TWh pr. år. For at give en ide om størrelsesforholdet kan det nævnes, at det samlede danske elforbrug i øjeblikket er på omkring 33 TWh om året.

Hvor stor en del af dette potentiale det vil blive teknisk og økonomisk muligt at udnytte, er straks sværere at vurdere.

Der er 3 forhold, som er centrale for denne vurdering:

Bølgernes energiindhold der hvor bølgekraftanlæggene placeres. Hvor mange kilometer bølgekraftværker man regner med at bygge. Bølgekraftanlæggenes virkningsgrad (dvs. hvor stor en del af bølgernes energi anlæggene kan udnytte).

Bølgernes energiindhold i Nordsøen.

Rapporten ‘Kortlægning af bølgeenergiforhold i den danske del af Nordsøen’ viser, at bølgerne i den danske del af Nordsøen har et større energiindhold end man havde regnet med på baggrund af tidligere undersøgelser. I rapporten har man valgt at undersøge bølgeforholdene på 6 udvalgte steder i Nordsøen. Disse beregninger er sammenlignet med målinger fra Ekofisk-platformen og med målinger fra Fjaltring ved den jyske vestkyst.Bølgeforholdene på de udvalgte punkter.

Undersøgelsen viser, at der er store variationer i bølgernes energiindhold på de 8 forskellige steder som man har lavet beregninger på. Ikke overraskende finder man de største bølger langt fra kysten på dybt vand. Bølgernes energiindhold opgøres i kilowatt pr. meter bølgefront (her medregnes al energi fra havoverfladen ned til havbunden). Den sidste kolonne (50 års design Hm0) viser hvor høje bølger et bølgekraftværk, der skal søsættes på stedet, bør være designet til at klare. Så høje bølger regner man med vil opstå under storm en gang i løbet af 50 år.

Undersøgelsen af bølgeforholdene viser også, at størstedelen af bølgernes energi findes i bølger på mellem 2 og 4 meters højde. Det er altså denne bølgestørrelse anlæggene skal designes til at udnytte optimalt, for at opnå den største energiproduktion på årsbasis.

I vinterhalvåret er bølgernes energiindhold ca. 3 gange så stort som i sommermånederne. Det passer godt med det danske energiforbrug.

Rapporten har også kortlagt bølgernes retning. Retningen er vigtig da en del bølgekraftværker skal ligge med fronten op mod bølgerne. Ved at kende bølgernes energiindhold fra forskellige retninger kan man placere anlæggene optimalt.

Bølgeenergipotentialet nord - syd Bølgeenergi fra nord og sydStrækning 270 km

Fra nord 1 TWh

Fra syd 2 TWh

Bølgeenergi fra øst og vestStrækning 200 km

Fra øst 1 TWh

Fra vest 6 TWh

Bølgeenergi fra nordøst og sydvestStrækning 210 km

Fra nordøst 1 TWh

Fra sydvest 7 TWh

Bølgeenergi fra nordvest og sydøstStrækning 300 km

Fra nordvest 9 TWh

Fra sydøst 3 TWh

Rapporten kan læses i sin fulde længde her:

01.06.1999: Kortlægning af bølgeresoucer i Nordsøen.